top of page

Ponuka štúdia

Katedra hudby PF KU ponúka možnosť štúdia v nasledovných študijných programoch:

Bakalárske študijné programy:

logo-KH-cier.png

Magisterské študijné programy:

  • Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii (s iným predmetom na PF / FF)

  • Učiteľstvo hudobného umenia jednoodborové so zameraním na klavír / organ / sólový spev

Doktorandské študijné programy:

Podmienkou prijatia je úspešné vykonanie talentovej skúšky.
Informácie o iných študijných programoch a prijímacom konaní nájdete na webovej stránke Pedagogickej fakulty KU.

Všeobecné požiadavky na uchádzača o štúdium

   Uchádzači o prijatie na študijný program 1. stupňa musia mať ukončené stredoškolské vzdelanie a mať intelektuálne a osobnostné predpoklady pre úspešné absolvovanie vysokoškolského štúdia. Uchádzači o štúdium na PF KU sa zaväzujú rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty. Pri uchádzačoch nebude uplatňované žiadne diskriminačné kritérium – na základe veku, národnosti, rodovej príslušnosti, politického alebo náboženského presvedčenia. Fakulta poskytne súčinnosť pri administrácii študenta so špecifickými potrebami prostredníctvom Poradenského centra KU, študijného oddelenia a koordinátora pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami.

   Predpokladom štúdia je záujem a schopnosť rozvíjať schopnosti, vedomosti a zručnosti v oblasti hudobnej výchovy / hudobného umenia. Uchádzač musí mať aj osobnostné predpoklady pre štúdium humanitných odborov, empatiu, komunikatívne a tvorivé schopnosti, záujem o prácu s ľuďmi a o vlastný osobný rast. Od uchádzačov sa vyžaduje aktívny prístup ku štúdiu. Okrem toho uchádzač musí byť schopný čítať notové a odborné texty s porozumením, spracovať domácu a zahraničnú literatúru, písomne a ústne vyjadriť svoje vedomosti a formulovať svoje myšlienky. Uchádzač dokáže používať elektronické zdroje a informačné technológie (internet, databázy, informačné programy).

   Na bakalársky študijný program Učiteľstvo hudobného umenia jednopredmetové ‒ zameranie hra na organe, klavíri a sólový spev sa v prevažnej miere prijímajú maturanti konzervatórií a iných stredných škôl alebo gymnázií, ktorí dosahujú aspoň úroveň absolventa II. stupňa ZUŠ.

 

Zameranie: hra na organe / hra na klavíri

   Podmienkou prijatia je, aby mal uchádzač prirodzený a kultivovaný interpretačný prejav, hudobné schopnosti a perspektívu ďalšieho technického a interpretačného rastu. Uchádzač musí mať aj odborné a osobnostné predpoklady pre štúdium hry na klávesovom nástroji, ktoré si vyžaduje samoštúdium, aktivitu, tvorivosť a pracovitosť.

Zameranie: sólový spev

   Podmienkou prijatia je, aby mal uchádzač zdravý a vývojaschopný hlasový materiál, prirodzený a kultivovaný hlasový prejav, hudobné schopnosti a perspektívu ďalšieho spevácko-technického a interpretačného rastu. Uchádzač musí mať aj odborné a osobnostné predpoklady pre štúdium spevu, ktoré si vyžaduje samoštúdium, aktivitu, tvorivosť, pracovitosť a aspoň základné zručnosti v hre na klavíri.

bottom of page