top of page

ŠTUDUJTE HUDBU U NÁS

Teacher and Pupil at Piano Lesson

Prezentačné video našej katedry:

Katedra hudby PF KU v Ružomberku

     Katedra hudby PF KU v Ružomberku v súčasnosti zabezpečuje výučbu v nasledovných učiteľských odboroch: Učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii) – bakalársky i magisterský stupeň a jednopredmetový študijný program Učiteľstvo hudobného umenia – zameranie organ, klavír alebo sólový spev – bakalársky i magisterský stupeň. Okrem toho zabezpečujú pedagógovia katedry predmety hudobnej výchovy na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU.

   Na pôde katedry pracujú vokálne telesá Schola Cantorum Rosenbergensisuniverzitný spevácky zbor Benedictus, ktorých úlohou je účinkovať na slávnostných spoločenských i náboženských podujatiach univerzity, ale aj reprezentovať Katolícku univerzitu na domácich i zahraničných koncertoch, súťažiach a festivaloch.

     V projektovej činnosti pracovníkov Katedry hudby sa odzrkadľuje ich angažovanosť, kompetentnosť, umelecká a vedecko-výskumná aktivita. Ovocím riešenia projektov sú početné publikácie (notové edície, monografie, zborníky, vedecké a odborné články v časopisoch), verejné prezentácie skúmaných hudobných diel hlavne sakrálneho charakteru, nahrávky týchto diel na CD nosičoch, rozvoj infraštruktúry v podobe nových hudobných nástrojov (ľahkoovládateľné a ľudové nástroje, dvojmanuálový píšťalový organ) a IKT, ako aj nákup nových knižných a notových publikácií do univerzitnej knižnice.

    Vo vedeckovýskumnej činnosti členovia katedry aktívne vystupujú na domácich i zahraničných konferenciách. Odbornej verejnosti predkladajú výsledky svojej práce zamerané na problematiku dejín slovenskej hudby 19. a 20. storočia, liturgickej hudby, hudobno-výchovného procesu (modernizácia, kreativita, hodnotenie, integrované postupy, hudobné hry) a hlasovej výchovy. Katedra hudby sa podieľa na príprave vysokoškolských učebných textov.

    Popri pedagogickej a vedeckovýskumnej práci sa členovia Katedry hudby venujú rozsiahlej umeleckej činnosti. Ide o sólové spevácke, klavírne a organové vystúpenia doma i v zahraničí, korepetítorskú a dirigentskú činnosť, hru v komorných telesách, nahrávky v rozhlase a pod.

bottom of page