top of page

Schola Cantorum Rosenbergensis

    Vokálne teleso Schola Cantorum Rosenbergensis vzniklo na pôde Katedry hudobnej výchovy niekdajšieho Katecheticko-pedagogického inštitútu sv. Ondreja Žilinskej univerzity v Ružomberku. Prvotnú myšlienku o založení schóly vyslovil vtedajší vedúci katedry prof. PhDr. Boris Banáry, CSc., čo bolo okamžitým impulzom pre jej zakladateľku a súčasnú dirigentku doc. PaedDr. Janku Bednárikovú, PhD.

  Poslaním schóly je vzbudiť pozitívny vzťah ku gregoriánskemu chorálu v študentoch, ktorí prichádzajú na Katolícku univerzitu v Ružomberku a zároveň ich naučiť čo najvernejšie interpretovať tento duchovný žáner pre budúce liturgické účely. Študenti sa venujú teoretickému i praktickému naštudovaniu najstarších gregoriánskych spevov, ale spoznávajú aj historicky mladšie spevy, ktoré sa zachovali v domácich hudobno-liturgických pamiatkach. Okrem latinských spevov sa sporadicky venujú aj domácej liturgickej tvorbe súčasných autorov, akými sú Rastislav Adamko, Stanislav Šurin, Peter Hochel, Vlastimil Dufka, Víťazoslav Kubička a ďalší.

Schola cantorum po vystúpení v kostole sv. Juraja vo Sv. Jure

30. apríl 2017

       Hoci sa obsadenie schóly v dôsledku časovo ohraničeného štúdia často mení, ružomberská schola cantorum pravidelne vystupuje na miestnych adventných a koncoročných koncertoch duchovnej hudby ako aj na občasných latinských či častejších slovenských bohoslužbách. Spolu s univerzitným zborom Benedictus účinkuje na domácich i zahraničných koncertoch duchovnej hudby (Francúzsko, Nemecko, Česko, Poľsko, Maďarsko) a predstavuje sa aj na samostatných koncertných vystúpeniach duchovného charakteru (Devínska Nová Ves, Trnava, Rožňava, Nitra, Sampor, Žilina – Závodie, Hronský Beňadik, Ludrová, Košice-Šaca, Oravské Veselé, Svätý Jur). Už v roku 2002 ružomberská schóla získala Cenu za interpretáciu gregoriánskeho chorálu na Festivale sakrálnej zborovej tvorby Námestovské hudobné slávnosti. Aktívne sa zúčastnila všetkých ročníkov Medzinárodného festivalu gregoriánskeho chorálu v Bratislave (2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016). V roku 2013 premiérovo uviedla skladbu Proglas od Rastislava Adamka a o rok neskôr aj oratórium Stvorenie od významného súčasného skladateľa Víťazoslava Kubičku. Najvýznamnejšie ocenenie si však schóla prevzala 17. februára 2015 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave, kde jej bola udelená Cena Fra Angelica za osobný prínos do kresťanských hodnôt v kultúre na Slovensku od Rady Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru.

Ak máte túžbu spievať v schóle, kontaktujte pani dirigentku doc. Janku Bednárikovú, PhD.

Vznik a ďalší vývin telesa

   Od akademického roku 2002/2003 sa pre všetkých študentov Katolíckej univerzity ponúka povinne voliteľný predmet Schola cantorum, ktorý sa otvára každý semester na bakalárskom i magisterskom stupni. V rámci predmetu sa nacvičujú rôzne spevy z oblasti gregoriánskeho chorálu, s ktorými sa študenti pravidelne prezentujú na liturgických i koncertných vystúpeniach nielen v Ružomberku a ďalších mestách Slovenska, ale aj v zahraničí.

   Vďaka vtedajšiemu vedúcemu Katedry hudby doc. ThDr. Art. Lic. Rastislavovi Adamkovi PhD., m. prof. KU sa od akademického roku 2006/2007 vyučuje na bakalárskom stupni aj teoretický predmet Gregoriánsky chorál, ktorý navštevujú študenti umeleckých odborných predmetov spev, klavír a organ. V rámci štyroch semestrov sa po teoretickej stránke oboznamujú s dejinami gregoriánskeho chorálu, s gregoriánskou semiológiou, modológiou a tiež s hudobnými formami gregoriánskeho chorálu. Okrem toho sa študenti venujú aj dirigovaniu gregoriánskeho chorálu (cheironómia) a rovnako majú možnosť spoznávať gregoriánsky repertoár v domácich i zahraničných liturgicko-hudobných prameňoch.

Najvýznamnejšie umelecké vystúpenia:

14. 12. 1999

Prvé vystúpenie Scholy cantorum v aule Katecheticko-pedagogického inštitútu sv. Ondreja v Ružomberku

25. 05. 2002

Účinkovanie na Festivale sakrálnej zborovej tvorby Námestovské hudobné slávnosti, schóla získala cenu za interpretáciu gregoriánskeho chorálu

 

21.-22.11.2004

Vystúpenie Scholy cantorum na koncerte v Lubline (Poľsko)

 

12.-13. 03. 2005      

Vystúpenie Scholy cantorum na prehliadke speváckych zborov kajúcich a pašijných piesní v Źorach (Poľsko)

 

11. 05. 2005

Vystúpenie Scholy cantorum v rámci Vedeckého seminára o slovenskej sakrálnej hudbe v Organovej sieni rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku

 

07. - 09. 10.2005        

Vystúpenie Scholy cantorum na koncertoch v rámci Dní slovenskej kultúry v Krakove (Poľsko)

 

09. - 11. 12. 2005    

Vystúpenie Scholy cantorum na koncertoch v rámci Dní slovenskej kultúry v Mníchove (Nemecko)

 

26. 10. 2006

Vystúpenie Scholy cantorum na koncerte pri príležitosti slávnostného otvorenia medzinárodnej konferencie Gregoriánsky chorál v súčasnej liturgickej praxi v Organovej sieni rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku

 

06. 05. 2007    

Koncert pod názvom Hudba v katedrále v katedrálnom kostole sv. Jána Krstiteľa v Trnave v rámci Trnavskej hudobnej jari

 

20. 10. 2007

Účinkovanie Scholy cantorum na I. Medzinárodnom festivale gregoriánskeho chorálu v Bratislave

 

27. 04. 2008  

Koncert Scholy cantorum v katedrálnom chráme Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave

 

08. 06. 2008

Koncert Scholy cantorum na III. ročníku medzinárodného festivalu chrámovej a organovej hudby Musica sacra vo farskom kostole sv. Michala Archanjela v Skalici

 

30. 11. 2008

Koncert Scholy cantorum v kostole Ducha Svätého v Devínskej Novej Vsi

 

05. 07. 2009

Koncert pod názvom Gregoriánsky chorál – dialóg s Bohom v každom čase

na I. ročníku medzinárodného festivalu dávnej hudby Vandrovali hudci od mora k Nitrave v Rotunde Katedrály sv. Emeráma v Nitre

 

19. 09. 2009  

Vystúpenie Scholy cantorum na koncerte v Pszówe (Poľsko)

 

05. 07. 2010    

Koncert pod názvom Človek a Boh – spev a modlitba na 2. ročníku medzinárodného festivalu dávnej hudby Vandrovali hudci od stepí do Karpát v Katedrále sv. Emeráma v Nitre

 

14. 10. 2009

Vystúpenie na podujatí Tydień Kultury Chrześcijanskiej v Bytome (Poľsko)

 

23. 10. 2009

Vystúpenie na II. Medzinárodnom festivale gregoriánskeho chorálu, Bratislava

 

24. 06. 2010

Vystúpenie na Koncerte v Saint-Martin-des-Fontaines (Francúzsko)

 

25. 06. 2010  

Vystúpenie na Koncerte v Caen (Francúzsko)

 

19. 09. 2010  

Koncert Scholy cantorum na festivale Trnavské organové dni v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave

 

22. 10. 2010

Vystúpenie na III. Medzinárodnom festivale gregoriánskeho chorálu, Bratislava

 

20. 12. 2010

Vystúpenie na podujatí Biblia – fenomén kresťanstva organizovanom Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici v spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnosťou a Centrom pre štúdium kresťanstva v Spoločenskej sále Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici

 

27. 11. 2011

Vystúpenie v benediktínskom kláštore Premenenia Pána so spevmi 1. adventnej nedele v Sampore

 

31. 05. 2012  

Koncert pod názvom Gregoriánsky chorál – odkaz spásy a radosti veľkonočného obdobia v kostole sv. Štefana – uhorského kráľa v Žiline – Závodí

 

26. 10. 2012

Vystúpenie na IV. Medzinárodnom festivale gregoriánskeho chorálu v Dóme sv. Martina v Bratislave

 

03. 03. 2013    

Vystúpenie na prezentácii publikácie Janko Silan: Medzidobie v kostole sv. Antona - pustovníka vo Važci

 

25. 04. 2013  

Vystúpenie na slávnostnej vernisáži výstavy Posvätný odkaz. Cyril a Metod v slovenskom výtvarnom umení v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici

 

18. 06. 2013  

Koncert Scholy cantorum pod názvom Ave Maria v jezuitskom kostole Povýšenia sv. Kríža v Ružomberku

 

26. 06. 2013  

Koncert Scholy cantorum v kostole sv. Benedikta opáta a Panny Márie v Hronskom Beňadiku

 

13. 10. 2013

Vystúpenie na koncerte pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila Metoda a 60. výročia založenia Slovenskej katolíckej misie v kostole St. Madeleine Paríži (Francúzsko)

 

10. 11. 2013

Účinkovanie na koncerte v rámci XVII. Festivalu kresťanskej kultúry v Łodźi (Poľsko) 

 

08. 12. 2013

Uvedenie svetovej premiéry oratória Stvorenie od Víťazoslava Kubičku v podaní Scholy cantorum na adventnom koncerte Vianočné impresie III. v jezuitskom kostole v Ružomberku

08. 06. 2014    

Koncert Scholy cantorum na podujatí Rytierske rády stredoveku v rámci cyklu Ludrovský festival stredovekej kultúry v Kostole všetkých svätých v Ludrovej

 

24. 10. 2014

Vystúpenie Scholy cantorum na V. Medzinárodnom festivale gregoriánskeho chorálu v Dóme sv. Martina v Bratislave

 

07. 11. 2014

Vystúpenie Scholy cantorum na renomovanom festivale Nová slovenská hudba v jezuitskom kostole v Bratislave

25. 09. 2015

Koncert Scholy cantorum pod názvom Benedicta tu in mulieribus – Szűz Mária dicsérete a zenében és a költészetben v rámci IX. medzinárodného festivalu Ars Sacra Fesztivál v Budapešti, Kármelhegyi Boldogasszony – templum

 

25. 09. 2016

Koncert Scholy cantorum pod názvom Misericordia Domini in persona Beatae Mariae Virginis v rámci X. medzinárodného festivalu Ars Sacra Fesztivál v Györi, Kármelita Templom

21. 10. 2016

Vystúpenie Scholy cantorum na VI. Medzinárodnom festivale gregoriánskeho chorálu v Dóme sv. Martina v Bratislave

 

30. 04. 2017

Koncert Scholy cantorum v rámci podujatia Zažite s nami stredovek II., Gotický kostol sv. Juraja, Svätý Jur

Nahrávky Scholy cantorum Rosenbergensis

 

CD Dixit Dominus

Recorded by Jaroslav Stráňavský, 2003

Schola cantorum: vstup č. 9, 10, 11

    Sub tuum praesidium (antifóna)

    Kyrie IX cum jubilo

    Ave maris stella (hymnus)

 

CD Benedictus

        vyd. Pedro Records, Produktion: Jozef Halmo, Mníchov, 2005

     Kyrie

     Cantate Domino (komúnio)

    R. Adamko: Príď, Kriste, príď

    R. Adamko: Pripravte cestu Pánovi

    P. Davidov: Znovu ti dávam svoje áno

    P. Hochel: Pán je Boh

 

3 CD Gaudete in Domino

Recorded by Jaroslav Stráňavský, 2007

- 1 CD: Schola  cantorum – vstup č. 1, 2, 5, 8

      Alleluia. Ave verbum incarnatum (aleluja zo Spišského graduála)

      Regina mundi (komúnio z Bratislavského misála I.)

       Gloriosus Chrisuts rex humilis (hymnus zo Spišského graduála)

       O Maria virgo Dia (sekvencia zo Spišského graduála)

- 2 CD: Schola cantorum – vstup č. 1-9, 12-19

        R. Adamko: Gaudete in Domino

        S. Šurin: Blízko je Pán

        S. Šurin: Radujme sa všetci v Pánovi

        J. Lexmann: Videli sme jeho hviezdu

        S. Šurin: Plesaj hlasno dcéra Siona

        S. Šurin: Slovo sa telom stalo

        R. Adamko: Všetci králi zeme

        S. Šurin: Nevinné deti

        S. Šurin: Kráľom je Hospodin

        R. Adamko: Z krutej púšte

        S. Šurin: Peruťami svojimi

        R. Adamko: Keď si prijal

        S. Šurin: Duch Pána

        R. Adamko: Doprostred nás

        R. Adamko: Ja som dobrá pastier

        S. Šurin: Mužovia galilejskí

        R. Adamko: Pánova dobrota

 

CD Počujte radosť utešenú

Recorded by Jaroslav Stráňavský, 2009

Schola cantorum: vstup č. 1-4

        Christe Redemptor omnium (hymnus)

        Hodie Christus natus est (introit)

        Vidimus stellam (komúnio)

        Candor aeternae Deitatis alme (hymnus)

 

CD Antifóny a duchovné piesne. S. Šurin.

        Recorded by Viliam Chovanec. Trnava 2011.

        Schola cantorum – vstup č.  1, 3, 5, 6, 10, 12, 16, 20, 21, 23, 25, 26, 29-31, 33, 36, 37, 42, 45-47

       S. Šurin: Ani márnotratných

       S. Šurin: Blízko je Pán, blízko sŕdc

       S. Šurin: Ctíme túto sviatosť

       S. Šurin: Daruje nám Boh

       S. Šurin: Hľa, prichádza Kristus

       S. Šurin: Keď sa Boh nevládnym

       S. Šurin: Kráľom je Hospodin

       S. Šurin: Mužovia galilejskí

       S. Šurin: Nevinné deti

       S. Šurin: Otvor náruč

       S. Šurin: Pán Ježiš hovorí – Toto je moje telo

       S. Šurin: Peruťami svojimi

       S. Šurin: Požehnaný na nebeskej oblohe

       S. Šurin: Pri Baránkovej večeri

       S. Šurin: Príď Duchu Svätý tvorivý

       S. Šurin: Radujme sa všetci v Pánovi

       S. Šurin: Slovo sa telom stalo

       S. Šurin: Spievajme Panne

       S. Šurin: Už zora jasá

       S. Šurin: Vznešený tvorca

       S. Šurin: Zástavy Kráľa

       S. Šurin: Zišli sme sa v Božom chráme

120191281_10158829180586060_906139323628

foto: členovia scholy, Martin Buzna

bottom of page