top of page

Členovia Katedry hudby PF KU v Ružomberku sa podieľali na riešení nasledovných projektov:

 

APVV 51-043605 Pramene stredovekej cirkevnej hudby na Slovensku

Doba riešenia projektu: 2006-2008

Koordinátor: ÚHV SAV

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Eva Veselovská, PhD.

Spoluriešitelia z KH PF KU: doc. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD., PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.

VEGA 1/3727/06 Spišský antifonár sign. Ms. No. 2 ako prameň hudobnej kultúry na Spiši na prelome 15. a 16. storočia

Doba riešenia projektu: 2006-2008,

Zodpovedný riešiteľ: doc. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD.

Spoluriešitelia: PaedDr. Janka Bednáriková, PhD., PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.

Za SAV ÚHV: Mgr. Eva Veselovská, PhD.

Za UK: Mgr. Juraj Šedivý, PhD.

KEGA 3/4064/06 Výskum, prezentácia a propagácia hudobnej pozostalosti Jozefa Chládka (1856-1928) – ružomberského regenschóricho a skladateľa

Doba riešenia projektu: 2006-2008

Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Miriam Matejová, PhD.

Spoluriešitelia: PaedDr. Mgr. art. Jaroslava Šimerková, PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD., PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD.

KEGA 3/4065/06 Interpretačné kurzy v hre na klavíri, organe a v sólovom speve pre študentov pedagogických fakúlt

Doba riešenia projektu: 2006-2008

Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD.

Spoluriešitelia: PaedDr. Mgr. art. Jaroslava Šimerková, PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.

KEGA 3/4067/06 Rozvoj študentskej umeleckej činnosti v hre na klavíri, organe a v sólovom speve na pedagogických fakultách prostredníctvom celoslovenských súťaží s medzinárodnou účasťou

 Doba riešenia projektu: 2006-2008

Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.

Spoluriešitelia: PaedDr. Mgr. art. Jaroslava Šimerková, Mgr. art. Stanislav Šurin, Mgr. art. Erika Jakab

230217 5 CP 5 - 1 5 2006 5 1 – AT5COMENIUS COMENIUS 3: Music Education Network (meNet)

Doba riešenia projektu: 2006-2009

Hlavný koordinátor: Universität und darstellende Kunst Wien, Institut für Musikpädagogik, Metternichgasse 8, 1030 Wien

Spoluriešiteľ: PaedDr. Martina Krušinská, PhD.

KEGA 3/5251/07 Inovatívne hudobno-edukačné modely akcentujúce etnopedagogické a muzikoterapeutické prístupy v ďalšom vzdelávaní učiteľov hudby

Doba riešenia projektu: 2007-2009

Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Martina Krušinská, PhD.

Spoluriešitelia: PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.

za TU: Mgr. Jaroslava Zeleiová

EUROPEAN ECONOMIC INTEREST GROUPING EEIG5EU/P5 Kr/09.06/07 - La présentation de la musique slovaque en Pologne (prezentácia slovenskej hudby v Poľsku)

Doba riešenia projektu: 2007-2009

Zodpovedný riešiteľ: doc. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD.

Visegrad Fund 20820026 A new paradigm of Christian liturgical music

Doba riešenia projektu: 2009

Zodpovedný riešiteľ: SAV

Spoluriešiteľ za KH: doc. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.

 NFP 26220220040 Implementácia a prenos výsledkov výskumu slovenskej sakrálnej hudby do umeleckej činnosti v akademickom prostredí

Doba riešenia projektu: 2009-2011

Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.

Spoluriešitelia: doc. ThDr. Rastislav Adamko, PhD., PaedDr. Mgr. art. Peter Hochel, PhD., PaedDr. Janka Bednáriková, PhD., PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD.

NFP 26220220039 Objavovanie strateného v čase (Umenie a remeslá etnografického charakteru regiónov Liptova a Oravy)

Doba riešenia projektu: 2009-2011

Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. akad. mal. Marta Bošelová

Spoluriešiteľ za KH: PaedDr. Martina Krušinská, PhD.

KEGA 225-005KU-4/2010 Notované fragmenty gregoriánskeho chorálu v archívno-knižničných

fondoch Bardejova, Prešova a Levoče

Doba riešenia projektu: 2010

Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.

VEGA 1/0222/10 Výskum a pramenná edícia Košického graduála (2 zv., Národná Szechenyiho knižnica v Budapešti, sign. Clmae 172a-b, 452), národnej kultúrnej pamiatky z 15. storočia

Doba riešenia projektu: 2010-2011

Zodpovedný riešiteľ: doc. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD.

Spoluriešitelia: PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.

Za SAV: Mgr. Eva Veselovská, PhD.

KEGA 476-028KU-4/2010 Napĺňanie kultúrnych potrieb znevýhodnených skupín prostredníctvom muzikoterapeutických a etnopedagogických prístupov v umeleckom vzdelávaní

Doba riešenia projektu: 2010-2011

Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Martina Krušinská, PhD.

VEGA 2/0125/10 Pramene stredovekej hudby cirkevných knižníc na Slovensku

Doba riešenia projektu: 2010-2012

Zodpovedný riešiteľ: doc. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD.

Spoluriešitelia: PaedDr. Janka Bednáriková, PhD., PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.

Za SAV: Mgr. Eva Veselovská, PhD.

KEGA 012KU-4/2011 Duchovná tvorba Antona Aschnera (1732 - 1793)

Doba riešenia projektu: 2011-2013

Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Mgr. art. Peter Hochel, PhD.

Spoluriešitelia: PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD., doc. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD., PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD., Mgr. Matej Bartoš

KEGA 027KU-4/2012 Musica nova spiritualis

Doba riešenia projektu: 2012-2014

Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.

Spoluriešitelia: doc. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD., PaedDr. Mgr. art. Peter Hochel, PhD., Mgr. art. Blanka Pavlovičová

VEGA 1/0921/12-15 Cesty systematickej hudobnej vedy na Slovensku po roku 1945 – východiská, koncepcie, priekopníci, výsledky, kontexty

Doba riešenia projektu: 2012-2015

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Ľubomír Chalupka, CSc.

Spoluriešiteľ: PaedDr. Mgr. art. Peter Hochel, PhD.

VEGA 1/0027/13 Výskum a pramenná edícia graduála deponovaného v Slovenskom národnom archíve v Bratislave, fond Knižnice Bratislavskej kapituly, signatúra Manuscripta 67

Doba riešenia projektu: 2013-2016

Zodpovedný riešiteľ: doc. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD.

Spoluriešitelia: PaedDr. Janka Bednáriková, PhD., PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.

Za SAV: Mgr. Eva Veselovská, PhD.

VEGA 2/0031/13 CANTUS PLANUS - gregoriánsky chorál na Slovensku ako fenomén doby

Doba riešenia projektu: 2013-2016

Zodpovedný riešiteľ: doc. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD.

Za SAV: PhDr. Eva Veselovská, PhD.

Spoluriešitelia: doc. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD., PaedDr. Janka Bednáriková, PhD., PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.

KEGA 039UKF-4/2016 Princípy Orffovho Schulwerku a ich aplikácia vo vzdelávaní učiteľov

Doba riešenia projektu: 2016-2018

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Miroslava Blažeková, PhD. (UKF Nitra)

Spoluriešiteľ za KU: PaedDr. Martina Krušinská, PhD.

VEGA 1/0105/17 Missale Romanum sign. Rkp. Zv. 387 z Ústrednej knižnice SAV – výskum a pramenná edícia

Doba riešenia projektu: 2017-2020

Zodpovedný riešiteľ: doc. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD.

Spoluriešitelia: doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD., doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.

Za SAV:  PhDr. Eva Veselovská, PhD.

VEGA 2/0034/17 Obraz zbožnosti v stredovekej hudobnej kultúre na Slovensku

Doba riešenia projektu: 2017-2020

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Eva Veselovská, PhD. (SAV BA)

Spoluriešitelia:  doc. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD., doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD., doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.

KEGA 019KU-4/2019 Popularizácia novej slovenskej artificiálnej duchovnej hudby v akademickom prostredí

Doba riešenia projektu: 2019-2021

Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.

Spoluriešitelia:  prof. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD., PaedDr. Miriam Matejová, PhD., Mgr. Peter Pekarčík, Mgr. Alžbeta Popaďáková

APVV-19-0043 CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy

Doba riešenia projektu: 2020-2024

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Eva Veselovská, PhD. (SAV BA)

Spoluriešitelia:

bottom of page