top of page

História katedry

    História Katedry hudby sa začala písať už za existencie Pedagogického inštitútu sv. Ondreja, ktorý patril pod Trnavskú univerzitu. V akademickom roku 1996/97 to však ešte nebola katedra, ale odborná skupina. V tomto školskom roku na plný úväzok v študijnom odbore hudobná výchova vyučovali Mgr. Anna Halušková a Mgr. Júlia Habovštiaková, ktorá popri predmetoch hudobnej výchovy vyučovala aj francúzsky jazyk a zároveň bola aj tajomníčkou odbornej skupiny hudobnej výchovy. Hru na nástrojoch formou vedľajšieho pracovného pomeru vyučovali učitelia ružomberskej ZUŠ A. Halušková, J. Koma, A. Jánošová, I. Šimerková a M. Štrbová. Externými pedagógmi boli PhDr. B. Banáry, CSc. a Mgr. M. Matejová.

   V akademickom roku 1997/98, kedy vznikla Katecheticko-pedagogická fakulta sv. Ondreja (ďalej len KPF) patriaca pod Žilinskú univerzitu, odborná skupina hudobnej výchovy sa zaradila do Katedry umeleckej a pohybovej výchovy, ktorá združovala odbor hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy. Internými pedagógmi vyučujúcimi hudobnú výchovu boli Doc. O. Hagarová (spev a hlasová výchovy), PhDr. B. Banáry, CSc. (úvod do štúdia hudobnej výchovy, harmónia a polyfónia, dejiny hudby), Mgr. I. Lukáčová (spev a hlasová výchova), Mgr. M. Papčová (hudobno-záujmová činnosť, hudobná teória, intonácia a sluchová analýza, náuka o hudobných nástrojoch), Mgr. A. Halušková (hra na nástroji – organ), I. Šimerková (obligátny nástroj – klavír). Externými pedagógmi boli učitelia ZUŠ v Ružomberku, ktorí vyučovali hru na nástrojoch (D. Bradlerová, O. Bruncková, A. Halušková, H. Hladišová, M. Kmeť, J. Koma, E. Šlachtová, M. Štrbová).

   Od akademického roku 1998/99 existovala Katedra hudobnej výchovy ako samostatná katedra. Okrem kombinácie náboženská výchova a hudobná výchova sa v tomto školskom roku otvorila kombinácia matematika/hudobná výchova a jednoodborové 4-ročné štúdium hudobná výchova s nástrojom. V tomto novom odbore vyučovali najmä pedagógovia štátneho Konzervatória v Žiline Mgr. M. Seidl, Mgr. R. Bienik, doc. A. Predmerská, Mgr. Igor Gajan, Mgr. Š. Sedlický, Mgr. P. Bienik, Mgr. K. Cenková, Mgr. I. Lukáčová, Mgr. Ivan Gajan, Mgr. K. Glasnáková, Mgr. M. Filová, Mgr. P. Krška, Mgr. J. Pohunek, Mgr. art. P. Lalinský, Mgr. Ľ. Kršková, Mgr. O. Havránek, Mgr. E. Kudjová. Didaktiku vyučovala doc. E. Baranová z Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

    V poslednom roku existencie KPF sv. Ondreja mala KHV 52 študentov, z toho v kombinácii:

 - všeobecnovzdelávacích predmetov – 1. ročník – 10 študentov, 2. ročník – 10 študentov, 4. ročník – 12 študentov

 - jednoodborové štúdium - 1. ročník – 10 študentov, 2. ročník – 10 študentov

   V tomto akademickom roku sa v študijnom pláne ako jeden z predmetov uvádza aj fakultný zbor, ktorý neskôr dostal názov Benedictus. Zo začiatku pracoval pod vedením Mgr. A. Haluškovej, po jej odchode sa stal dirigentom zboru Mgr. I. Mráz.

 

    Novú kapitolu začala Katedra hudby písať v roku 2000, kedy sa stala jednou z katedier novovzniknutej Katolíckej univerzity, jedinej svojho druhu na Slovensku. V tomto akademickom roku mala katedra šesť interných pedagógov (PhDr. B. Banáry, CSc., Doc. O. Hagarová, Mgr. M. Matejová, Mgr. I. Mráz, Mgr. M. Papčová a Mgr. art. Z. Zahradníková). Externe vyučovali pedagógovia Konzervatória v Žiline (Mgr. R. Bienik, Mgr. K. Cenková, Mgr. E. Kudjová, Mgr. art. P. Lalinský, Mgr. M. Seidl) a doc. E. Baranová z PF UMB Banská Bystrica. V júni 2000 sa konali aj prvé štátne záverečné skúšky, ktorých úspešný priebeh potvrdil precíznu prácu pedagógov a katedra tak mala svojich prvých absolventov.

    V druhom roku existencie Katolíckej univerzity v Ružomberku sa počet členov katedry rozšíril o dvoch garantov, a to Prof. dr. hab. I. Pawlaka (profesora na Katolíckej univerzite v Lubline) a Prof. I. Sokola (profesora organovej hry na VŠMU v Bratislave). Po materskej dovolenke nastúpili Mgr. J. Bednáriková (gregoriánsky chorál) a Mgr. art. J. Šimerková (hra na klavíri).

   Dňa 22. marca 2002 bolo Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku Ministerstvom školstva SR priznané právo konať štátne skúšky v študijnom odbore magisterského štúdia:

  • učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ”

  • učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii hudobná výchova s biológiou, náboženskou výchovou, informatikou a matematikou

  • učiteľstvo odborných umeleckých predmetov hudobná výchova – hra na nástroji / organ, klavír; hudobná výchova –spev

    Popri magisterskom štúdiu získala KH právo konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v tých istých odboroch.

Od roku 2003 získala Katedra hudby akreditáciu na 3. stupeň vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium) v odborovej didaktike 1.1.10 Didaktika hudby.

  

   Okrem vzdelávania študentov a pedagogickej činnosti sa KH počas celej svojej existencie aktívne podieľala na kultúrnych akciách nielen na pôde univerzity, ale aj v rámci mesta. Najbohatšou činnosťou sa prezentoval univerzitný spevácky zbor Benedictus, ktorý pravidelne účinkoval na slávnostnom otvorení a ukončení akademického roka, slávnostných sv. omšiach, reprezentoval školu i mesto na domácich i zahraničných súťažiach a festivaloch. Pedagógovia a študenti KH vytvorili tradíciu verejných koncertov, (medzi ktoré už dlhé roky patrí Adventný koncert, Koncert duchovnej hudby, Noc hudby a i), interpretačnej súťaže s medzinárodnou účasťou Študentská umelecká činnosť, vedeckej konferencie Ars et educatio.

   Členovia katedry spolupracovali aj s inými katedrami KU (napr. s Katedrou slovenského jazyka a literatúry, Katedrou výtvarného umenia, Katedrou predškolskej a elementárnej pedagogiky), s ružomberskou Základnou umeleckou školou, ako aj s inými hudobnými telesami v Ružomberku. Pedagógovia sa popri pedagogickej práci venujú i umeleckej činnosti, účinkujú ako sólisti (klavír, organ, husle, spev), korepetítori, dirigenti, komorní hráči.

 

Okrem hlavného cieľa KH vychovať kvalifikovaných a odborných pedagógov, je cieľom aj praktická príprava študentov na miesta kantorov a chrámových organistov, ktorí budú mať prehľad a základné vedomosti a zručnosti v hre na organe, vedení zboru a znalosti liturgiky, a ktorí budú zvyšovať úroveň cirkevnej a liturgickej hudby v slovenských chrámoch.

bottom of page